Werken in de openbare Ruimte (WIOR)

Hoe leid je het werken in de openbare ruimte in goede banen

Het wordt steeds drukker in Amsterdam en dat betekent dat het werken in de openbare ruimte steeds meer impact heeft op de leefbaarheid van de stad. Tegelijkertijd zijn er meer voorzieningen zoals laadpalen, glasvezel, sensoren en slimme straatverlichting die moet worden aangelegd en onderhouden. 

Dit vraagt naast coördinatie vanuit de gemeente ook afstemming tussen partijen in de keten, publiek en privaat, waarbij alle partijen over actuele en accurate gegevens moeten kunnen beschikken.

Aanvraag vergunning

Intekenen van gebied waar werkzaamheden uitgevoerd moeten gaan worden.

Een aannemer moet bij de gemeente Amsterdam een vergunning aanvragen om werk in de openbare ruimte te mogen uitvoeren. 
De gemeente Amsterdam heeft hiervoor een vergunningsapplicatie ingericht op het platform van Omnimap (een proces application framework). 

De aannemer heeft zijn plannen beschikbaar in een (CAD-)tekening (DWG bestand). Deze tekening kan worden ingelezen in de applicatie. 
De aannemer kan ook handmatig op de kaart de locatie intekenen waar werken uitgevoerd moeten. (civiele werken/onderhoudswerken aan straten en riolering e.d.) Hiermee start het vergunningsaanvraagproces.

Beschikbare ruimtelijke data

In de vergunningsapplicatie zijn verschillende sets met data beschikbaar (zoals wegen/ fietspaden/ kabels/ leidingen/ evenementen/ mogelijke explosieven / objecten zoals lantarenpalen). Deze datasets worden als lagen weergegeven in de kaart.

Binnen de grenzen van het ingetekende gebied wordt deze data (vanuit de genoemde kaartlagen) geanalyseerd, in een zogenaamde omgevingsscan: bijvoorbeeld het type wegdek, aanwezigheid tramrails, het aantal m2 wegbedekking, de evenementen die zijn gepland en mogelijk niet geëxplodeerde explosieven in dat gebied). 

Op basis van deze gegevens worden verschillende stappen in het systeem doorlopen om te komen tot een vergunningsverstrekking. Het gehele proces wordt gefaciliteerd in Omnimap, tot aan het werkelijk verstrekken van de vergunning.

Voordat de vergunning wordt uitgereikt (het proces kent enige doorlooptijd), wordt er via een API call nog een aanroep gedaan naar Whitemap, om de omgevingsscan (op de achtergrond) nogmaals uit te voeren. Dit om te boordelen of de data, waarop de vergunning mede is gebaseerd, in de tussenliggende periode niet is gewijzigd.

Analyse van data ten behoeve van het vergunningsproces.

Omnimap & Whitemap

Omnimap is een modern low-code innovatieplatform op basis van Microsoft Azure waar in lijn met de Common Ground gedachte ook andere gemeentes, bedrijven en partners op kunnen aanhaken en voortborduren.

Whitemap is een open product dat als SaaS-dienst wordt aangeboden. Middels code embedding en het aanspreken van de functioneel rijke API-structuur, is Whitemap als whitelabel WebGIS snel en efficiënt geïntegreerd in de vergunningsapplicatie die Omnimap voor de gemeente Amsterdam heeft gerealiseerd.

LogoOmnimap_site

Lees meer over het WIOR-proces op de website van de Gemeente Amsterdam.

E-learning Victor

De afdeling Opleidingen van NieuwlandGeo ontwikkelde voor de gebruikers een E-learning cursus waarbij rekening is gehouden met de verschillende rollen die gebruikers binnen de applicatie in het vergunningsproces hebben.

Lees ook over de e-learning van het WIOR-proces

t: 0317 421711

WebGIS as an API