Mijn Fauna Zaken

Waar spelen MijnFaunazaken

De kaart bij schade in faunazaken

In het wild levende beschermde dieren veroorzaken nog weleens schade aan landbouwgewassen. Het beleid van de overheid met betrekking tot natuur en schade aan gewassen wordt provinciaal bepaald. De organisatie BIJ12 is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de provincies o.m. met betrekking tot faunaschade. Daarvoor reikt Bij12 handvatten aan om faunaschade te voorkomen en te bestrijden. Als dat niet (meer) mogelijk is, kunnen agrariërs in bepaalde gevallen bij BIJ12 terecht voor een tegemoetkoming in de schade.

Tegemoetkomingsaanvraag faunaschade

Het indienen van een aanvraag voor een tegemoetkoming in faunaschade gaat digitaal via MijnFaunazaken. Bij12 werkt voor de afhandeling van het gehele proces met software van GIS Business Solutions B.V. en NieuwlandGeo als partner.

In het digitale proces van het afhandelen van de aanvraag, wordt op meerdere momenten gebruik gemaakt van een kaart.
Zo is er is een kaart geleverd waarop de verschillende lagen en objecten (bijvoorbeeld percelen), benodigd voor dit proces, te vinden zijn.

Een agrariër die een tegemoetkoming aanvraagt voor schade klikt hiervoor in de kaart op zijn eigen percelen waar de schade is ontstaan. Bij elk perceel kan hij vervolgens aangeven om wat voor schade het gaat. Hiermee wordt een dossier samengesteld voor de aanvrager.

De schademeldingen worden vervolgens in het aanvraagproces opgenomen. Het is ook mogelijk om per perceel informatie op te vragen en het betreffende perceel op de kaart te tonen. Als er schade op een bepaald perceel is dan wordt er met een icoon getoond welke schade dat perceel heeft.

Geo-functionaliteit via de API

Het portaal voor faunazaken is door GIS Business Solutions ontwikkeld. Via een API roepen zij diverse backend geo-functionaliteit aan. In twee specifiek hiervoor ontwikkelde plugins zijn geometrische bevragingen en berekeningen te maken ten behoeve van de afhandeling.

Tevens is er een faciliteit voor bejagingsgegevens ontwikkeld. De perceel bejagingsgegevens worden als GeoJson aangeleverd, waarna deze via een geautomatiseerd systeem met behulp van FME in de database ingevoerd worden.
De BIJ12-consulent kan de bejaging per dossier (kunnen meerdere percelen zijn) opvragen en controleren. Afhankelijk van het bejaagingstype is er een buffer opgesteld die bepaalt of alles binnen de grenzen is uitgevoerd. Deze gegevens zijn in een kaart te zien.

Usecase: embedden van de kaart

Het softwarematig opzetten van een afhandelingsproces waarin de kaart een integraal onderdeel vormt, is een mooi voorbeeld van het embedden van de kaart en het benutten van GIS-functies bij het nemen van besluiten. De geografische informatie die nodig is om een afweging te kunnen maken binnen een bepaald gebied en de bijbehorende beslisregels, worden in de kaart bijeengebracht en de selectie en analyse functies bepalen of de toekenning van de schadevergoeding binnen de beleidsregels valt.

t: 0317 421711

WebGIS as an API